• Ugovor za Projekat su Svetska Banka i Konzorcijum koji prevodi COWI potpisali 7. oktobra 2014. godine
  • Vođa Projektnog tima (David Heywood) pokrenuo je Projekat 15. oktobra 2014. godine i posetio fokalnu tačku za Srbiju 17. oktobra 2014. godine
  • Vođa Projektnog tima i direktor CeS COWI (Dragan Milić) posetili su fokalne tačke u državama u slivu reke Drine između 28. i 30. oktobra
    • g. Nenad Đukić i gđa Varinka Marić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
    • g. Boško Kenjić (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH), gđa Enesa Kupusović (Federalni hidrometeorološki zavod BiH) i g. Amer Kavazović (umesto Enesa Alagića), Agencija za vodno područje rijeke Save
    • Pomoćnik Ministra .g. Velizar Vojinović i g. Momčilo Blagojević (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore)

Direktor CeS COWI diskutuje Projekat u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 29. oktobra 2012. godine  Vođa Projektnog tipa i pomoćnik Ministra g. Vojinović diskutuju Projekat u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore 30. oktobra 2014. godine