Institut za vodoprivredu ”Jaroslav Černi” AD je vodeća naučnoistraživačka organizacija u Srbiji u oblasti voda. Pored naučnoistraživačkih aktivnosti, Instituta vrši i širok opseg drugih aktivnosti koje predstavljaju njegovu osnovnu delatnost, uključujući planiranje i projektovanje vodnih, energetskih i infrastrukturnih objekata i sistema, nadzor nad izvođenjem hidrotehničkih objekata, konsultantske usluge vezane za upravljanje vodnim resursima i izgrađenim objektima i sistemima, izradu strateških dokumenata i ekspertiza, kao i pomoć prilikom pripreme zakonske regulative, standarda, metodologija i smernica.

Institut za vodoprivredu ”Jaroslav Černi” je osnovan 1947. godine, a ime je dobio po svom prvom direktoru, poznatom stručnjaku u oblasti voda. Tokom vremena Institut se razvio u poznato, vodeće preduzeće, ne samo u regionu, već i globalno,pošto je uspešno realizovao velike i složene projekte u više od 30 zemalja. Danas Institut zapošljava kvalifikovane i iskusne naučne i stručne kadrove, ima pristup izvrsnoj opremi i primenjuje najsavremenije tehnologije kojima može da rešava i najzahtevnije zadatke u oblasti voda i životne sredine. Institut ima ukupno 240 zaposlenih, a više od polovine ovog broja čine saradnici sa visokom stručnom spremom stečenom u cenjenim obrazovnim institucijama, pri čemu su brojni među njima istaknuti istraživači ili nastavnici. Težište razvoja Instituta je na ostvarivanju vrhunskih rezultata, koristeći superiorne metode istraživanja i inženjeringa i primenu naprednih tehnologija i složene opreme u realizaciji inovativnih rešenja.

Institut “Jaroslav Černi” ima i značajnu obrazovnu ulogu u oblasti vodoprivrede. Naučni radnici Instituta učestvuju u nastavi na fakultetima univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Banja Luci. Osamdesetih godina prošlog veka Institut je održavao međunarodne kurseve iz vodoprivrednog inženjerstva za stručnjake iz zemalja u razvoju. Ove kurseve su podržale vlade Holandije i Jugoslavije, kao i UNESCO.

Organizacija rada Instituta

Organizacija Instituta Jaroslav Černi 

Visoko rukovodstvo Instituta obuhvata generalnog direktora i dva pomoćnika direktora, kojima podršku pruža tehnički tim koji se bavi finansijama i računovodstvom, pravnim pitanjima i ljudskim resursima, kao i tehničkim analizama.

 U okviru Instituta postoje zavodi specijalizovani za različite oblasti upravljanja vodama i hidrotehnike i to:

 • DO1- Zavod za hidrauliku
 • DO3 - Zavod za hidrogeologiju i izučavanje režima podzemnih voda
 • DO4 - Zavod za hidrotehničke melioracije
 • DO5/1 - Zavod za zaštitu od bujica i erozije
 • DO5/2 - Zavod za uređenje vodnih tokova
 • DO6 - Zavod za vodosnabdevanje, kanalizaciju i zaštitu voda
 • DO7 - Zavod za brane, hidroenergetiku, rudnike i saobraćajnice i
 • DO8 - Zavod za naučnoistraživački rad i informatiku

Osnovne delatnosti

Osnovne delatnosti Instituta mogu da se organizuju u sledeće grupe:

 • Teorijska i primenjena istraživanja u oblasti inženjerske hidraulike, upravljanja vodnim resursima i korišćenja hidroenergetskog potencijala, uključujući hidrauliku, hidrologiju, mehaniku stena, geo-fiziku, hemiju i matematičko modeliranje.
 • studije i stručne izveštaje u oblastima upravljanja vodnim resursima, korišćenja hidroenergetskog potencijala i zaštite prirodne sredine, uključujući: korišćenje voda, zaštitu voda, zaštita od negativnog dejstva vode, hidroenergetiku i zaštitu okoline.
 • Razvoj vodoprivrednih osnova, Idejnih projekata i Glavnih projekata u oblastima upravljanja vodnim resursima, korišćenja hidroenergetskog potencijala i zaštite prirodne okoline, u kojima se obrađuju: korišćenje voda, zaštita voda, zaštita od negativnog dejstva vode, hidroenergetika i zaštitu okoline.
 • Konsalting u domenu upravljanja vodnim resursima i vodnom infrastrukturom, uključujući: istraživanja. projektovanje, izgradnju i održavanje infrastrukture.
 • razvoj strateških dokumenata u oblastima upravljanja vodnim resursima i zaštite životne sredine, uključujući; nacionalne vodoprivredne osnove i strategije; regionalne vodoprivredne osnove i strategije i strateške planove zaštite životne sredine.
 • Aktivno učešće u pravljenju nacrta nacionalnog zakonodavstva, standardnih metodologija i smernica, uključujući: novi Zakon o vodama Republike Srbije, podzakonske akte povezane sa Zakonom o vodama Republike Srbije, standarde za upravljanje vodama i energijom; i metodologije i smernice za upravljanje vodom i hidroenergetskim potencijalom.
 • Međunarodne aktivnosti koje obuhvataju: učešće u pravljenju nacrta međunarodnih sporazuma o upravljanju vodnim resursima; učešće u međunarodnim komisijama i telima koja se bave upravljanjem vodnim resursima; učešće na međunarodnim projektima u domenu upravljanja vodama; implementacija EU direktiva o vodama; organizacija konferencija, simpozijuma i radionica u Srbiji; i učešće na međunarodnim konferencijama.
 • Obrazovne aktivnosti i obuke uključujući: angažovanje u visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu i stalnu obuku zaposlenih u Institutu.

Međunarodno iskustvo obuhvata niz implementacija projekata u Africi, na Srednjem i Dalekom istoku, u Srednjoj i Južnoj Americi i u Evropi. Institut je igrao posebno aktivnu ulogu na projektima u sektoru voda u Libiji, Iraku, Iranu, Alžiru i Peruu.

Više detalja može se naći na Web stranici: http://www.jcerni.org/.