Reka Drina u Višegradu 

Glavne teme i najvažniji aspekti projekta mogu da se ukratko prikažu na sledeći način:

 • COWI će biti odgovoran za uspeh projekta u celini i zarađivaće sa svojim konzorcionim partnerima, STUCKY SA i Institutom „Jaroslav Černi“, kao i sa svojim pod-konsultantima, tako da se obezbede međunarodna, regionalna i lokalna stručna znanja, lokalno upravljanje projektom, administrativna i druga podrška, usluge prevođenja i dr;
 • Iskustvo članova konzorcijuma u priobalnim zemljama u kojima će projekat biti implementiran duže je od 50 godina. Ovo relativno dugoročno angažovanje omogućava konzorcijumu duboko poznavanje kulture i uslova rada u slivu reke Drine. Ovo posebno važi za iskustvo Konsultanta kada su u pitanju analize upravljanja sovom reke Drine;

 • U pružanju svojih usluga Konsultant koristi najrazvijenije, vrhunske pristupe, tehnologije i postupke, što omogućava najviši kvalitet i nivo konačnog proizvoda i

 • Pri izboru članova projektnog tima, rukovodili smo se njihovim profesionalnim iskustvom i kvalifikacijama, a kandidati predloženi za ključna mesta u timu se mogu smatrati visokokvalifikovanim u pogleda godina iskustva i stručnih sposobnosti.

 

Projekat koji Konsultant implementira obuhvata sledećih 11 najvažnijih zadataka:

 • upravljanje i koordinacija Projekta,

 • započinjanje (inception) Projekta,

 • ocena stanja u slivu reke,

 • ocena stanja institucija i pravnog sistema,

 • razvoj modela za hidrološke simulacije,

 • razvoj osnovnog i budućih scenarija,

 • inventar planiranih promena stanja,

 • višekriterijumska analiza razvojnih opcija,

 • upravljanje podacima koji se odnose na reči sliv,
 • izgradnja kapaciteta i obuka i konsultacije i organizacija rada sa stakeholder-ima.

Metodologija 

Najvažniji rezultati projekta uključuju:

 • Polazni izveštaj (Inception report),

 • Izveštaje o integrisanom upravljanju vodnim resursima i

 • Planove upravljanja rečnim slivom na nivou države i nivou sliva,

 • Hidrološki model,

 • Okvirni dokument postavljanja investicionih prioriteta,

 • Izveštaj o uvidu javnosti i

 • Krovni izveštaj o slivu reke Drine 

 

Ovi podaci predstavljeni su na dijagramu.