Ovi projekti pripremljeni su i pregledani u tesnoj saradnji sa stakeholder-ima iz tri države u slivu, kao i sa the International Sava River Basin Commission (ISRBC).

Na primer, jedna važna preporuka koja sledi iz WBFDI je da upravljanje rizikom ne treba da bude odvojeno od drugih pitanja upravljanja vodama u slivu. Stoga je neophodno kao pristup implementirati integrisano upravljanje slivom reke da bi podržao održivi razvoj. U suštini je ovo razlog za pripremu RBMP za reku Drinu i sa tim povezanih studija.

 Takav RBMP će:    

  • Omogućiti da se za sliv razviju strategije koje podržavaju nacionalne i regionalne ciljeve ekonomskog i regionalnog razvoja, na primer, u domenu energetike, životne sredine i turizma.
  • Na osnovu analiza razjasniti kompromise između različitih izbora investicionih ulaganja, na primer, između maksimizacije hidroenergetske proizvodnje i uticaja na životnu sredinu.
  • identifikuje rešenja povoljna za obe strane (win-win), na primer, takva prema kojima bi nove i postojeće akumulacije mogle da se koriste za proizvodnju energije, dok bi se u isto vreme u njima skladištila voda
  • kako bi se ublažile posledice suša i poplava, ili takva prema kojima bi obnavljanje inundacionih područja pri čemu se pruža podrška razvoju divljih životinja i ribarstvu, dok se u isto vreme voda iz poplavnih talasa skladišti u podvodnim izdanima

Stoga je ukupni cilj ovog projekta da se da podrška efektivnijem upravljanju vodnim resursima u slivu reke Drine, sa posebnim akcentom na ublažavanje posledica poplava i suša, kao i upravljanjem hidroenergetikom i životnom sredinom, korišćenjem “najbolje raspoložive tehnologije” i “najboljih iskustava u upravljanju” unutar okvira integrisanog upravljanja vodnim resursima (tj. korišćenjem EU Water Framework Directive (WFD) i drugih EU direktiva koje se odnose na vode).

Joint Venture partneri su svesni toga da će ovaj projekat doprineti poboljšanju postojećih planova i strategija, što će dovesti do identifikacije prioritetnih intervencija u domenu funkcionisanja i investiranja. Joint Venture partneri su takođe svesni toga da će Projekat obezbediti neophodnu podršku institucijama koje se bave upravljanjem vodama u BiH, Crnoj Gori i Srbiji u pripremi RBMP za reku Drinu i sa njom povezanog Investment Prioritization Framework. RBMP je zahtev EU WFD i potrebno ga je napraviti u narednih 6 godina i za međunarodne i za nacionalne vodotoke, pri čemu se on priprema u skladu sa Zakonom o vodama u odgovarajućim zemljama, opštom EU strategijom po pitanju voda, a posebno EU WFD and Floods Directive. Ovaj razvoj će obuhvatiti program potrebnih mera, koje će biti potrebno identifikovati da bi se izvršila implementacija.