HE Bajina Bašta 

SRD je deo većeg sliva reke Save, koji je pak deo sistema reke Dunav. On predstavlja bogat izvor bio-diverziteta, a reka ima velike proticaje i u opštem slučaju dobre karakteristike kvaliteta vode, što je čini posebno pogodnom za korišćenje hidroenergetskog potencijala, kao u slučaju hidroelektrane (HE) "Bajina Bašta". Uprkos tome, oko 60% ovog potencijala još uvek je neiskorišćeno. Pored toga, važan je i turizam; kanjon reke Tare u Crnoj Gori se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine, a SRD u celini obiluje izuzetnim prirodnim lepotama..

Pored hidroenergetike i turizma SRD je važan i zbog vodosnabdevanja za potrebe stanovništva, zbog rekreacije, ribarstva (komercijalnog i sportskog) i navodnjavanja. U slivu su tokom poslednjih godina zabeležene velike poplave, pogotovo 2010. godine i u maju 2014. godine, koje su dovele do gubitka života i velikih razaranja, prvenstveno zbog neadekvatnih priprema za nadolazak poplava i mera zaštite od poplava. Isto tako su se javljale i sezonske suše,koje su uticale na bio-diverzite, ribarstvo, izdašnost podzemne vode i poljoprivredu.

Reka Drina takođe duž neki od svojih poteza formira međunarodnu granicu između Srbije i BiH i periodično menja svoj tok usled meandriranja, što može da dovede do rasprava oko granice.

U opštem slučaju u slivu postoji nedovoljna saradnja između sektora upravljanja vodama i energetskog sektora, što je i bila najveća slabost kada je u pitanju implementacija aktivnosti zaštite od poplava i upravljanja poplavama. Dugoročno gledano, ovaj nedostatak saradnje predstavlja veliku prepreku scenarijima dugoročnog razvoja koji obuhvataju planove investiranja i kompromise između raznih korisnika vode.